I en tid hvor bærekraft og ansvarlig forvaltning av ressurser er mer avgjørende enn noensinne, har debatten om nødvendigheten av en overgang til sirkulærøkonomi fått ny vind i seilene. Miljø Norge, i samarbeid med fremstående bedrifter i No17-klyngenettverket, tok nylig initiativet til å diskutere dette kritiske emnet med næringsminister Jan Christian Vestre. Samtalene fokuserte på den essensielle rollen regjeringens innkjøpspolitikk spiller i å fremme sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller.

Sirkulærøkonomi: Mer enn bare en trend

Sirkulærøkonomi, en modell som setter gjenbruk, resirkulering og minimalisering av avfall i sentrum, har gradvis vunnet frem som en nøkkelstrategi for å håndtere miljøutfordringer og ressursknapphet. I kjernen av denne tilnærmingen ligger konseptet om å holde produkter og materialer i sirkulasjon så lenge som mulig, i motsetning til den tradisjonelle lineære økonomien hvor ting ofte kastes etter bruk.

Regjeringens rolle i sirkulærøkonomien

For at sirkulærøkonomien skal kunne realiseres på en omfattende skala, er en sterk forpliktelse fra myndighetene avgjørende. Offentlige anskaffelser er en potensiell katalysator for endring, ettersom de representerer en betydelig del av økonomien og har en direkte påvirkning på produksjon og etterspørsel. Under møtet med næringsminister Vestre, diskuterte representanter fra Miljø Norge og No17-klyngenettverket betydningen av å innføre strengere krav til bærekraft i offentlige innkjøp.

Miljø Norge, No17, DNV, NetNordic Norge, Specsavers, MS Donna, Kinnarps Norge sammen med næringsminister Jan Christian Vestre.

Strengere krav og vekting av bærekraft

I diskusjonen ble det understreket at offentlige anbud bør inneholde klare retningslinjer for sirkulære aspekter, som levetid, muligheten for reparasjon og materialgjenvinning. Ved å implementere vekting av bærekraft i anbudsprosesser, kan regjeringen aktivt oppmuntre til utviklingen av produkter og tjenester som er i tråd med sirkulærøkonomiske prinsipper.

Næringsminister Vestre ga positiv respons på forslagene og anerkjente behovet for økt fokus på sirkulærøkonomi i regjeringens politikk. Han nevnte også potensialet for økt innovasjon og konkurranseevne i næringslivet dersom sirkulære forretningsmodeller blir fremmet.

Veien videre

Diskusjonen med næringsministeren ble avsluttet med enighet om viktigheten av fortsatt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringslivet og interesseorganisasjoner. Veien videre involverer å jobbe tett sammen for å utforme retningslinjer og rammer som støtter opp om sirkulærøkonomi og stimulerer til en bærekraftig fremtid.

Som debatten om sirkulærøkonomi fortsetter å utvikle seg, står regjeringen overfor en betydelig mulighet til å være en pådriver for positiv forandring. Gjennom tett samarbeid med aktører som Miljø Norge og bedrifter i No17-klyngenettverket, kan det norske samfunnet ta ytterligere steg mot en bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Foto: Erik. M Sundt No17